قالی تصویری (مشهور به مشاهیر)
قالیچۀ تابلویی (مظفرالدین شاه)
قالیچۀ تابلویی (احمدشاه)
قالی تصویری
قالیچه تابلویی (ابوریحان بیرونی)
قالی تصویر (شاه عباس صفوی)
قالیچه تابلویی (مولانا)
قالیچه پرده‌ای (هوشنگ شاه)
قالیچه پرده‌ای(نادرشاه افشار)
قالی تصویری(مشاهیر عالم)
قالیچه پرده‌ای (حضرت سلیمان)

Search Results