به تماشای هنر و فرهنگ ایران بشینید

آثار هنری ایران را به زندگی خود بیاورید و داستان های زیبا بسازید

تابلو جنگ شاه اسماعیل

روایتی از نبرد شاهان صفوی

زوم کنید
موزه هنر و باستان شناسی دوران اسلامی

هنر و فرهنگ ایران را از نزدیک ببینید

آثار هنری و موزه ای را با جزییات بالا ببینید و از آنها الهام بگیرید

فرش شاه عباس

موزه ملی فرش ایران

تاج گذاری بهرام پنجم

محوطه ساسانی بندیان درگز

سردیس شاهزاده هخامنشی

موزه ملی ایران

سردیس شاهزاده‌ی هخامنشی از کاخ آپادانا کشف شده است از جنس سنگ لاجورد و در دوره هخامنشیان ساخته شده است

تنگ سفالی خروسی شکل

موزه آبگینه و سفالینه ایران

تنگ دسته دار دو پوسته و مشبک با آبریزگاه به شکل سر خروس که ساخت آن به اوایل سده ششم هجری باز می گردد و محل کشف آن گنبد کاووس یا جرجان قدیم میباشد.